Connect with us

Son Dakika

Fütüvvet ağacını yeşertmek zorundayız!

Yayınlandı:

-

“Fütüvvet bir âlemdir, onun arzı iman, seması marifet, yıldızı hidayet, ayı muhabbet, bulutu akıl, yağmuru rahmet, bostanı edep, ağacı taat, meyvesi hikmettir.” Cebrail’in “La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar” sözleriyle övdüğü rivayet olunan Hz. Ali, fütüvvetin menbağı olarak kabul edilmiş ve kendisi de fütüvveti böyle tarif etmiştir. Bu tarif şöyle de izah olunur: “Fütüvvet ağacı biter sıdk u safadan ve emanet saklamaktan ve keremden ve mürüvvetten ve hayâdan. Bu, vasf-ı imandır. Her kim bu vasıftan taşra olsa, Allah-u Tealâ ondan bizar olur. Ol ağacın özü Allah yoluna ihsan kılmaktır, budakları edeptir, hayâdır ve kökü tevhiddir ve tehlildir. Ve yemişi marifettir, evliya sohbetidir ve ol ağacın suyu rahmettir. Ve rahmet ile su verilir ve kudretten ol su evliyanın gönül tahtına akar, ol ağaç yiğidin gönül tahtında biter. Budakları yücelir, nur ile celâle erişir.”

Yiğitlerin namı: feta

Fütüvvetin hakikati, ilk insan Hz. Âdem’den (a.s.) Resulullah’a (s.a.) kadar nübüvvet ile beraber miras olarak gelmiş, O’ndan Hz. Ali ve ashab-ı kiramın büyükleri vasıtasıyla Ümmet-i Muhammed’e intikal etmiş, bir hal ve meşrep olarak çağlar boyu yaşatılmıştır. İlk fütüvvetname müelliflerinden Abdurrahman Sülemi’ye göre fütüvvet kavramı feta kelimesinden gelir. Türkçe karşılığı yiğit ve delikanlı olup aslında asil ve kâmil insanı ifade eder: “Fütüvvet, Allah’ın emirlerine uyma, güzel ibadet, her kötülüğü bırakma, zahiren ve batınen, gizli ve aşikar ahlakın en güzeline sarılmaktır.” “Kimde Âdem’in özrü, Nuh’un sebatı, İbrahim’in vakarı, İsmail’in istikameti, Musa’nın ihlası, Eyyub’un sabrı, Davud’un tesbihi, Muhammed’in (s.a.) cömertliği, Ebubekir’in merhameti, Ömer’in hamiyeti, Osman’ın hayâsı, Ali’nin ilmi varsa sonra da bunlarla beraber nefsini horlar, ayıplarını görürse o kimse fütüvvet sahibidir. Feta adını hak eder.” Fetanın temel özelliği cömertlik ve fedakarlıktır. Cömertlikte Hatem-i Tâi, fedakârlıkta Hz. Ali fetanın en güzel örnekleridir. Sülemi, Hz. Âdem’i (a.s.), fütüvvet davetine koşanların ilki olarak vasıflandırır: “Onun ismi irade mahallinde sabit, cismi haşmet evinde sakin, nurlarla ve masumlukla desteklenmiş, keramet tacıyla taçlanmış, selamet evine girmiştir”. Daha sonra Habil, Şit, İdris, Nuh, Hud ve Salih (a.s.) ile devam eden fütüvvet hakikati bütün nebilerde tecelli etmiştir.

Şed kuşağını kuşanmak

Fütüvvetin sembolü şed denilen bir kuşaktır. Fütüvvetnamelere göre Hz. Adem’e fütüvvet şeddi Cebrail, Mikail ve İsrafil tarafından kuşatılmıştır. Resulullah’a (s.a.) ise Miraç gecesinde cennetten getirilen şed kuşatılmıştır. Fütüvvet şeddi yedi nefs mertebesini temsilen yedi usul üzere bağlanır; Şedd-i Elifi, Şedd-i Cevkani, Şedd-i Lamelifi, Şedd-i Kavsi, Şedd-i Mihrabi, Şedd-i Süleymani ve Şedd-i Yusufi. Fütüvvet ehli derecesine göre hangi mertebedeyse o mertebenin usulünce şed kuşanır.

Sülemi’ye göre Kur’an’da Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Musa’nın yol arkadaşı Yuşa (a.s.) ve Ashab-ı Kehf feta sıfatıyla vasıflandırılmışlardır. Sülemi, Kur’an-ı Kerim’de fütüvvete işaret eden ayet-i kerimeleri şöyle sıralar: “Her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin. Hiçbir kimseyi Rabbine ibadette ortak tutmasın.” (Kehf Suresi, 110) “Affı al, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (Araf Suresi, 199) ve Ömer b. Abdülaziz’in hilafetinden beri her Cuma hutbelerde okunan ayet-i kerime: “Allah adaleti, iyiliği, yakınlara vermeyi emreder, fuhşiyatı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl Suresi, 90) İbrahim’in (a.s.) fütüvvetine dair “Onları söyleyip duran bir feta işittik, ona İbrahim denilir, dediler.” (Enbiya Suresi, 60) ve Ashab-ı Kehf’in fütüvvetine dair “Onlar Rabblerine inanmış fetalardı ki biz de onların hidayet ve sebatlarını arttırmıştık.” (Kehf Suresi, 13) ayet-i kerimelerini delil gösterir. Sülemi daha sonra çok sayıda hadis-i şerifi senetleriyle birlikte nakleder. Ashab-ı Kiram’ın, tabiinin, birçok zahid ve sufinin sözleriyle davranışlarını misal olarak göstererek fütüvvetin ilkelerini açıklar. Bu nakiller fütüvvetin İslam toplumunda bilinen ve yaşanan bir vakıa olduğunu göstermektedir.

En zor günde fütüvvete sığındı

Hilafet merkezinin hakimiyetinin dağılmaya yüz tuttuğu, siyasi bölünmüşlük ve ardı arkası gelmeyen mezhep kavgalarının bütün İslam memleketlerine hakim olduğu bir dönemde, İslam Medeniyeti bir yandan Haçlı Seferleri’nin, diğer yandan Moğol istilasının kıskacına girer. Üst siyasi yapılarda birliğin sağlanamaması, Müslümanların kurduğu Medeniyeti büyük bir felaketle karşı karşıya bırakır. Bu yıkım döneminde Halife Nasır Lidinillah, bir kurtuluş ümidi olarak, kendisi de fütüvvet şeddi kuşanarak Seyyid’ül Fityan ünvanını alır ve fütüvvet ehlini teşkilatlandırır. Avarif-i Maarif müellifi Bağdatlı büyük sufi Şehabeddin Suhreverdi, kendisine Şeyh’ul Şuyuh ünvanı verilerek bu teşkilatın başına geçirilir. Fütüvvet teşkilatı kısa zaman içerisinde, tasavvufi zümreler tarafından dünyanın dört bir yanında örgütlenir. Gençler ve esnaf, İslam ahlakını esas alan bir eğitimden geçirilerek hem işgallere karşı fiili bir direniş gücü oluşturulur, hem de İslami toplumsal yapının temellerinin, bilhassa da çarşı ve pazar ahlakının korunması sağlanır. Gerçekten de bu işgal ve yıkım döneminde Müslüman toplum yapısının bozulmayışı, daha sonra medeniyetimizin yeniden dirilişinin temel dinamiklerinden biri olmuştur. Halk arasında teşkilatın şeyhlerden müteşekkil üst kadrosu Rical’ül Gayb adıyla bilinmiş, gizli toplantıları da Kırklar Meclisi adıyla efsaneleşmiştir.

Tapınak  şövalyeleri mi?!

Von Hammer başta olmak üzere birçok tarihçiye göre fütüvvet teşkilatı, hemen hemen aynı dönemlerde faaliyete geçen Templier Şövalyeleri ve benzeri şövalye tarikatlarına, hatta Mason teşkilatına esin kaynağı olmuştur. Teşkilatın etkinliğinin tesirlerinin anlaşılması açısından belirtelim ki Moğol ilerleyişini durduran Memluk Sultanı Baybars fütüvvet teşkilatına bağlı idi. Anadolu Selçukluları’nın son hükümdarlarından I. Gıyaseddin Keyhüsrev ile I. İzzeddin Keykavus ve son vezirlerinden Celaleddin Karatay ile Muiniddin Pervane fütüvvet teşkilatı mensubu idiler. Yine Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali de bu teşkilatın Anadolu’daki temsilcilerindendir. Sadreddin Konevi’nin babası Mecdüddin İshak, Suhreverdi’den sonra Şeyh’ul Şuyuh makamına oturan ve teşkilatın başına geçen Evhadüddin Kirmani, İbn Arabi ve hatta Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled fütüvvet ehliydiler. Beraberce Anadolu’ya geçmiş ve teşkilatı Anadolu’da muhkem bir güç haline getirmişlerdir. Evhadüddin Kirmani’nin halifelerinden Ahi Evran, teşkilatın Anadolu kolu olan Ahiliğin kurucusu olmuştur. Neticede bu yapı, Devlet-i Âliye’nin kuruluşunda aktif rol almış, Osman Gazi’den başlayarak Âl-i Osman soyundan gelen sultanlar fütüvvet şeddi kuşanmışlardır. Osman Nuri Ergin’e göre, Osmanlı sultanlarının kılıç kuşanma törenleri aslında bir fütüvvet merasimidir. Aşık Paşazade Tarihi’nde, Orhan Gazi’nin, teşekkül ettirdiği yaya ordusuna Ahi kıyafeti giydirttiği nakledilmiştir.

Fütüvvetnameler

Fütüvvet adab ve erkanını izah eden fütüvvetnameler çağlar boyu aynı  zamanda birer ahlak kitabı olarak İslam toplumunu şekillendirmişlerdir. Selman-ı Farisi ve Cafer-i Sadık Hazretleri’ne ait olduğu rivayet olunan fütüvvetnameleri saymazsak Sülemi’nin fütüvvetnamesi ilk sırada gelir. Şeyh’uş Şuyuh Şehabeddin Suhreverdi ve İbn Arabi, eserlerinde fütüvvet bahsine geniş yer ayırmışlardır. Abdurrezzak Kaşani, Alaüddevle Semmani, Ahmet b. İlyas Hartburti, Necm-i Zerkub, Nasiri, Hüseyin Vaiz Kaşifi, Burgazi, Şeyh Eşref b. Ahmed, Seyyid Hüseyin b. Gaybi, Razavi, Hoca Can Bursevi, Yasin Şami er Rufai, meşhur fütüvvetname müellifleridir. Sayısız anonim fütüvvetname de yazılmıştır. Bilinen son fütüvvetname müellifi, Sultan III. Selim Han ve Şeyh Galib’in yakın dostlarından Esrar Dede’dir.

“Her hal ve her vakit senden bir çeşit fütüvvet ister” diyor Sülemi. Gerçekten de içinde bulunduğumuz çağın ve içinde bulunduğumuz halin fütüvvete ekmek ve su kadar ihtiyacı bulunmakta. Kanaatimizce fütüvvet teşkilatı, günümüz Dünya Müslümanları arasında, hem Müslüman gençlerin hayra hizmet yolunda eğitim ve organizasyonunun yeniden sağlanması, hem de artık esamesi bile okunmayan İslam ahlakına bağlı esnaf sınıfının yeniden teşekkülü için bir model olarak incelenmeli ve medeniyetimizin ihyası sürecinde yeniden inşa edilmelidir.

İlgilenenler için:

1-Tasavvufta Fütüvvet, Abdurrahman Sülemi, Tercüme: Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1977

2-XIII – XVI.  Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri, Mehmet Saffet Sarıkaya, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002

Abdülhamid Ahdar hatırlattı
Kaynak: https://www.dunyabizim.com/hikmet/futuvvet-agacini-yesertmek-zorundayiz-h7909.html

Devamını Oku
Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika

İMAMOĞLU İBB ÇALIŞANLARINA ZAM VE İKRAMİYE ORANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yayınlandı:

-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB personeline yönelik zam ve ikramiye haberini sosyal medya hesabından bugün duyurdu. İmamoğlu’nun, “Çalışanlarımıza hayırlı olsun” başlığı ile duyurduğu açıklama şöyle: 

“Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart’ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık.”

Devamını Oku

Son Dakika

İl Başkanı Yıldız’a yumruklu saldırıda ilk dava görüldü

Yayınlandı:

-

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 14 Mart tarihinde kaldırılmak istenen konteyner kentin bulunduğu bölgede depremzedeleri ziyaret ettiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

1.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve avukatları, sanık İsmail T. ve sanık avukatı ile tanık katıldı. 

Sanık İsmail T., mahkemedeki savunmasında, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve beraberindekilere küfür etmediği iddiasında bulundu. 

İsmail T., “Ben konteyner kentte kalıyordum. Vali yardımcısı bize, “Sizi mağdur etmeden buradan taşıyacağız” dedi. Daha sonra müştekinin gelerek insanları provoke ettiğini duyduk. Bu sebeple vali yardımcısı yanımıza poliste vererek bizi oraya gönderdi ve “bir bakın” dedi. Oraya gittiğimizde müştekinin “Sizi buradan götürüp çamurlu yerlere yerleştirecekler” dediğini insanları provoke ettiğini duydum. Deprem nedeniyle psikolojim bozuk olduğu için sinirlerime hâkim olamadım ve yumruk salladım. Hakkımda şikâyetten vazgeçme olursa kabul ederim. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” beyanında bulundu. 

“Ben, Malatya CHP il başkanıyım, konteyner kente vatandaşların derdini dinlemeye ve konuşmaya gittim” diyen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şu ifadeleri kaydetti:
“Sanık ve arkadaşları geldiler. Hüseyin K. isimli şahıs sürekli konuşmamı engellemeye çalıştı. Daha sonra sanık bana yumruk attı ve iddianamede geçen sözleri söyledi. Bunlar görüntü kayıtlarında mevcuttur. Sanıktan şikâyetçiyim cezalandırılmasına karar verilmesini ve davaya katılma talebimin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.”

Yıldız’ın avukatı Hülya Karakurt, “Müvekkilin eşi hamiledir olay günü meydana gelen olayı öğrendiğinde rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştır bunun sonucunda da bebek prematüre olarak dünyaya gelmiştir” dedi. 

Sanığın beyanlarını kabul etmediklerini dile getiren Yıldız’ın avukatı Osman Akyol ise “Video kayıtlarında sinkaflı küfürler ve müvekkile karşı eylemleri sabittir. Uğradığı eylem sonrasında ailesini ve tüm Malatya’yı huzursuz eden olaylar meydana gelmiştir. Müvekkilin kişilik haklarına engel olunmuştur. Sanıktan şikâyetçiyiz” ifadelerini kullandı. 

Yıldız’ın avukatı Erdoğan Murat Dursun ise “Sanık haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak için müvekkilin olayları provoke ettiğini beyan etmiştir. Bu nedenle sanığın savunmalarına itibar edilemez” dedi. 

Mahkemede tanık olarak dinlenen Hakan Ç., “Olay günü müşteki ile konteyner kente vatandaşlarla konuşmaya gitmiştik. Vatandaşların oradan taşınıp başka yere götürüleceğini duymuştuk. Barış başkan konuşurken sanık “Allah’ınız var mı?” diyerek küfür edip, yumruk attı” beyanında bulundu. 

Mahkeme, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart’a erteledi.

İddianameden
İddianamede, CHP İl Başkanı Barış Yıldız’ın 14 Mart’ta vatandaştan gelen telefon sonrası çevreyolu üzerinde bulunan konteyner kente kalan depremzedelerin konteyner kentten çıkarılacaklarını söylemesi üzerine konteyner kente gittiği, vatandaşlar ile görüşürken toprak sahibi olan ve eski MÜSİAD başkanı olan Hüseyin K’nın yanında şüpheli İsmail T’nin 5-6 kişi ile birlikte geldikleri ve konuşma yaptığı sırada engellemeye çalıştığı ve yaşanan kargaşada, şüpheli İsmail T’nin Yıldız’ın kafasına doğru yumruk atarak müştekiye hitaben “Lan sizin Allah’ınız var mı?” diyerek hakaret ettiği de yer aldı. 

Sanığın ‘Alenen Hakaret ve Kasten Yaralama’ suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Devamını Oku

Son Dakika

Rusya Vizesi: Başvurudan Onay Almaya Adım Adım Rehber

Yayınlandı:

-

Rusya, zengin kültürel mirası, büyüleyici şehirleri ve benzersiz doğal güzellikleri ile birçok kişinin ziyaret etmek istediği bir ülke. Ancak Rusya’ya seyahat etmek isteyenlerin öncelikle bir vize almaları gerekiyor. İşte bu süreçte size yol gösterecek temel bilgiler ve ipuçları.

Rusya Vizesi İçin İlk Adım: Başvuru Türünü Belirlemek

Rusya’ya yapacağınız seyahatin amacına göre farklı vize türleri bulunmaktadır. Turist vizesi, iş vizesi, öğrenci vizesi veya transit vize gibi seçenekler arasından, seyahatinizin amacına uygun olanı seçmelisiniz.

Gerekli Belgelerin Toplanması

Her vize türü için farklı belgeler gerekebilir. Genel olarak pasaport, vize başvuru formu, fotoğraf, seyahat sigortası ve davetiye gibi standart belgelerin yanı sıra, başvurduğunuz vize türüne özgü ek belgeler de istenebilir.

Davetiye ve Konaklama Belgeleri

Turist vizesi için genellikle otel rezervasyonu veya Rusya’da sizi davet eden bir kişi veya kuruluştan alınmış resmi bir davetiye gereklidir.

Vize Başvuru Süreci

Rusya vizesi başvurusu, genellikle Rusya’nın konsoloslukları veya vize merkezleri aracılığıyla yapılır. Online başvuru imkanları da mevcuttur, ancak bu durumda da belgelerin fiziksel olarak teslim edilmesi gerekebilir.

Randevu Almak ve Belgeleri Teslim Etmek

Başvuru için öncelikle bir randevu almanız ve belirtilen tarihte belgelerinizi teslim etmeniz gerekir. Bu süreçte dikkatli olmak ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Başvuru Ücreti ve İşlem Süresi

Vize başvurusu için bir ücret ödenir ve bu ücret vize türüne göre değişiklik gösterebilir. Başvurunun işleme alınma süresi de yine vize türüne ve başvurunun yapıldığı döneme göre değişebilir.

Vize Sonuçlandığında

Başvurunuz olumlu sonuçlandığında, vizeniz pasaportunuza işlenir ve seyahatinize hazır hale gelirsiniz. Vize reddi durumunda ise itiraz süreci veya eksik belgelerin tamamlanması gibi adımlar izlenebilir.

Vize Danışmanlığı Hizmetleri

Rusya vizesi almak karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Bu nedenle profesyonel vize danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak, süreci kolaylaştırabilir. Bizim gibi deneyimli vize danışmanları, başvuru sürecinizin her aşamasında size rehberlik edebilir.

Güvenilir ve Hızlı Çözümler

Vize danışmanlığı hizmeti, doğru belgelerin hazırlanmasından, başvuru sürecinin takibine kadar size zaman ve emek tasarrufu sağlar. Ayrıca, başvurunuzun olumlu sonuçlanma şansını artırır.

Kaynak: https://rusyada.net/  / https://rusyada.net/rusya-vize/

Devamını Oku

Öne Çıkan Haberler